İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Haberleşme Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birim personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli hazırlanacak eğitim programına göre kendi birim personeli ve tüm personeli eğitmek, her an göreve hazır bulundurmak.

 5. Personelinin araç, gereç ve malzemesinin görev bölgesine intikalini planlamak, hazırlıklarını yapmak, görev yerinde verimli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak.

 6. Birimlerine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 7. Personelini afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı İlkyardım Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 8. Birimindeki personelin hastalık ve izinlerini bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığı bünyesinde takip etmek.

 9. Birimine ait bölümlerin tertip, düzen, ve temizliğini yaptırmak.

 10. Birlik güvenlik kameralarının şifrelenmesini ve şifre güvenliğini sağlamak, görüntü kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 11. Birlik internet erişimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Birlik personelinin yasaklı ve zararlı sitelere girişini engellemek için gerekli tedbirleri almak, server’ın bakım ve işletmesini sağlamak.

 12. Nöbetçi Ekip Amiri olduğu günlerde dairenin koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek

 13. Haber Merkezini 24 saat çalışır halde bulundurmak ve bununla ilgili olarak Haber Merkezinin Nöbet Hizmetlerini düzenlemek.

 14. Alınan önemli haberleri sırası ile; Nöbetçi Ekip Amiri, Arama Kurtarma Birim Amiri, Svl.Svn.Uzmanı ve Birlik Müdürüne iletmek. Durumla ilgili olarak bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığına bilgi vermek.

 15. Haber Merkezi talimatını hazırlamak ve eksiksiz uygulamak

 16. Santral Hizmetlerini yürütmek, telli ve telsiz haberleşme sistemlerini işletmek, her an faal halde bulundurmak.

 17. Seyyar Muhabere aracını faal halde bulundurmak.

 18. Afet Bölgesinde, birliklerin kendi aralarında ve merkezle olan haberleşmelerinin temini için her türlü önlemi almak, hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için araştırma yapmak ve teklifte bulunmak.

 19. Birlik sabit, seyyar ve el telsileri ile uydu telefonları ile acil muhabere çantasının çalışır durumda bulundurulmasından, bakımından, zimmetlenmesinden ve zimmetlerin takibinden ve ilgili resmi kurumlarla yapılacak yazışma ve ruhsatların takibinden Birim Amirliği sorumludur.

 20. Birlik Müdürlüğü muhabere planını (telefon, telsiz zinciri vb.) güncel halde bulundurmak ve belirli aralıklarla (haftalık, aylık) işlerliğini kontrol ederek bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığına rapor sunmak.

 21. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 22. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişi engellemek ve takip etmek.

 23. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 24. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 25. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların vereceği diğer görevleri yapmak