İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 1. Müdürlüğün insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek, idari hizmetlerini yürütmek, il içi ve il dışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. Personelin özlük işlemleri ve özlük haklarına ilişkin tüm mali işlerini yürütmek.

 3. Genel evrak akışının takibi, gelen-giden evrak kaydı ve ilgili yerlere verilmesi ile telefon ve faks ile ilgili haberleşme iş ve işlemlerini yürütmek.

 4. Afet ve acil durum kaynaklarının tahakkuk iş ve işlemleri ile cari ve yatırım bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. İl Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler ile bina, araç-gereç, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinesi ve cihazların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. İşin özelliğine göre teknik personeli görevlendirmek.

 6. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, telefon, haberleşme, internet vs. bakım onarım, araç kiralama ve akaryakıt alımına ilişkin hizmetlerini yürütmek.

 1. Büyükşehir Belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranındaki tutarının, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerine ilişkin iş ve işlemlerini yerine getirmek.

 1. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine önerilerde bulunmak.

 1. Hizmet binası genel disiplini, temizlik ve düzeni ile görevlilerin çalışmaları denetlemek, görülen aksaklıkları giderici önlemler almak.

 1. Müdürlüğün görev alanlarına giren her türlü iş ve işlemlerle ilgili video, fotoğraf vb. görsel konularda çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

 1. Tanıtım, reklam, web sitesi, yazılı ve görsel basın araçları ve sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 1. Müdürlüğün resmi ve sosyal internet sayfalarını taramak güncellemek, güncelliğini yitirmiş ilan ve bilgileri siteden kaldırmak.

 1. Bilgisayarların, yardımcı donanımların, bilgi işlem sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmek, sunucu (server) ile kullanıcı bilgisayarlarına yüklenen yazılımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 1. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) kullanımına yönelik eğitim ve uygulama çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 1. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 2. Sakarya Afet Müdahale Planı (SAKAMP) kapsamında sorumlu olunan Hizmet Gruplarına ait planların hazırlanması, güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerini yürütmek.

 1. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine (AYDES) ilişkin görev verilmesi halinde iş ve işlemleri yürütmek.

 1. Görev alanı içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

 1. İl Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şube Müdürlüğü Personeli için tıklayınız...