İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Eğitim Şube Müdürlüğü

 1. Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak,

 2. Afet ve Acil Durum eğitim konularını güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

 3. Personele verilecek eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

 4. Personelinin mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim konu ve planlarını hazırlamak, hizmet içi eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak,

 5. Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlarla ilgili seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,

 6. Ulusal ve Uluslararası konferans, kurs, panel ve seminerlere Müdürlüğümüz personelinin katılımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 7. Simülasyon sistemleri planlamak ve mevcut sistemlerin kurulumu ile hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak ve ilgili hizmetleri yürütmek,

 8. Eğiticilerin eğitim tekniklerini ve programlarını geliştirmek, eğitimini sağlamak ve uygulamak,

 9. İlgili kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde hizmet içi eğitimlerle ilgili AR-GE projeleri hazırlamak ve uygulamak,

 10. Afet ve acil duruma ilişkin yayınları derlemek, tasnif etmek ve ihtiyaç duyulan mevzuat, kitap, kitapçık, afiş, broşür vs. basım, temin ve dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

 11. Diğer birimlerle koordineli olarak yazılı ve görsel basında afet ve acil durumlarla ilgili çıkan yayınları takip etmek ve basınla ilişkileri sağlamak,

 12. Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında planlanan Afete Hazır Aile, Afete Hazır İşyeri, Afete Hazır Okul ve Afete Hazır Gençler eğitim projesine göre faaliyetlerini sürdürmek,

 13. Afet ve acil durumlar hakkında Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim taleplerini inceleyerek gerekli koordinasyonu sağlamak, eğitime ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak,

 14. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının personeline verilecek eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

 15. Başkanlıkça hazırlanan, afet ve acil durum eğitim öğretim programları ve materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerilerinde bulunmak,

 16. Sakarya Afet Müdahale Planı (SAKAMP) kapsamında sorumlu olunan Hizmet Gruplarına ait planların hazırlanması, güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerini yürütmek.

 17. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine (AYDES) ilişkin görev verilmesi halinde iş ve işlemleri yürütmek.

 18. Görev alanı içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek

 19. İl Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şube Müdürlüğü Personeli için tıklayınız...