İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sakarya Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü

 1. İl düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, zarar azaltma ve risk yönetimi planlarını yapmak veya yaptırmak.

 2. İl içi ve il dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek, yönetim stratejilerini belirlemek, afet ve acil durum bölgelerini tespit ve ilan etmek ve önleyici tedbirleri almak, aldırmak.

 3. Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yatırımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve bu konulardaki personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak,

 4. DASK vb sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 5. Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 6. Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek,

 7. İlin afet tehlike ve risk haritalarının belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak, afet zararlarını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacı ile gerekli önleyici tedbirleri almak, aldırmak ve keşiflerini hazırlamak.

 8. Olmuş veya muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve bu alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ( Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi ) kararının alınması için Başkanlığa öneride bulunmak, düzenlenecek teknik raporlar gereği Genel Hayata Etkililik / Etkisizlik olurlarını almak.

 9. Afete Maruz kalabilecek alanların mahallinde ilanını sağlamak.

 10. Köy gelişim alanlarının, Organize sanayi bölgelerinin tespiti çalışmalarına katılmak, ÇED raporlarına görüş vermek.

 1. Gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek afet ve acil durumlara yönelik etütleri yapmak.

 1. Afet ve acil duruma yönelik yerel bilgi sisteminin işletimi ile merkezi bilgi sisteminin entegrasyonunu sağlamak.

 1. Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi konularında çalışmalar yapmak, depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerini yürütmek.

 2. Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımını planlamak.

 3. Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Müdürlüğün diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

 4. Sakarya Afet Müdahale Planı (SAKAMP) kapsamında sorumlu olunan Hizmet Gruplarına ait planların hazırlanması, güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerini yürütmek.

 1. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine (AYDES) ilişkin görev verilmesi halinde iş ve işlemleri yürütmek.

 1. Görev alanı içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

 1. İl Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

  Şube Müdürlüğü Personeli için tıklayınız...